El Present AVÍS LEGAL pretén regular la relació entre aquest lloc web (grupomainjobs.com) i els usuaris del mateix per donar compliment amb allò establert a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

 • Titular: MAINJOBS INTERNACIONAL EDUCATIVA I TECNOLÒGICA SAU
 • Direcció: Av. Jorge Luis Borges 15, Bloc 3, 1r planta. 29010 Màlaga
 • Contacte: compliment@grupomainjobs.com
 • CIF: A-92909068
 • Dades Registrals: Registre Mercantil de Màlaga, Tom: 4459, Llibre: 3368, Foli: 79, Full: MA−95730

1. Àmbit d'aplicació

Aquest document inclou les condicions generals aplicables per a l'accés, la navegació i la utilització en general del contingut del portal grupomainjobs.com. Així mateix, s'inclou la responsabilitat per la utilització de qualsevol contingut inclòs a grupomainjobs.com, la qual cosa inclou textos, dissenys, fotografies, logotips, música, bases de dades i, en general, qualsevol creació susceptible de ser protegida per les lleis nacionals i internacionals.

S'entén com a usuaris qualsevol persona que navegui, accedeixi o utilitzi qualsevol de les pàgines, serveis, utilitats o activitats en general inclosos al portal grupomainjobs.com.

La mera utilització del portal grupomainjobs.com o accés al mateix per qualsevol usuari implica l'acceptació de les condicions generals que s'indiquen a continuació, per tant l'usuari ha de llegir atentament el contingut d'aquestes condicions generals.

A través de grupomainjobs.com serà possible accedir a determinats serveis, pàgines web i, en general, activitats gestionades per tercers no relacionats amb MAINJOBS, per la qual cosa les condicions generals aplicables seran les indicades pels tercers.

2. Drets de propietat intel·lectual i industrial

MAINJOBS disposa de les llicències de drets d'explotacions intel·lectual i industrial de tot el contingut disponible dins del portal grupomainjobs.com. L'accés per part dels usuaris al contingut de grupomainjobs.com no suposa, per descomptat, transmissió, renúncia i, en general, cap modificació de les llicències d'explotació.

En conseqüència, no es permet la reproducció, còpia, reutilització, explotació, transmissió per qualsevol mitjà, modificació o distribució de tot o part dels continguts de grupomainjobs.com si no es disposa d'autorització per escrit de MAINJOBS o del titular dels drets corresponents. Així mateix, el contingut de grupomainjobs.com s'ofereix únicament i exclusiva a usuaris finals, per la qual cosa qualsevol utilització comercial del contingut del portal sense autorització per escrit de MAINJOBS o del titular dels drets corresponents està prohibida.

En general, l'accés als continguts de grupomainjobs.com és lliure i gratuït, tot i que en part dels serveis i el contingut es pot exigir el registre de l'usuari o estar subjectes a l'acceptació de condicions particulars que estaran indicades de manera clara. En general, qualsevol dada personal que es pugui sol·licitar a grupomainjobs.com serà tractada segons el que preveu la legislació vigent sobre dades personals.

3. Usuaris: registre i obligacions

L'usuari ha de procedir al seu registre per accedir a determinats continguts i serveis de grupomainjobs.com, per la qual cosa haurà d'aportar la informació sol·licitada per al registre. L'usuari és responsable d'aportar únicament informació veraç i fer-ne una utilització i custòdia responsable del nom d'usuari i contrasenya subministrats quan siguin necessaris per accedir a aquests serveis i continguts. Així mateix, haureu de comunicar amb la diligència deguda als gestors de grupomainjobs.com qualsevol incidència, robatori, pèrdua o utilització indeguda del nom d'usuari i contrasenya que se us hagin assignat.

Així mateix, l'usuari declara i garanteix que qualsevol informació enviada per ell mateix a www.mainjobs.com no infringeix drets de propietat intel·lectual, industrial, marca o, en general, qualsevol dret susceptible de ser protegit per la legislació nacional o internacional. L'usuari eximeix MAINJOBS de qualsevol responsabilitat per la informació enviada per ell mateix a grupomainjobs.com.

4. Informació de tercers i enllaços

A grupomainjobs.com poden arribar a existir enllaços a altres portals i pàgines webs mitjançant botons, banners, links i altres mitjans, els quals no són gestionats per MAINJOBS, pels quals MAINJOBS no assumeix cap tipus de responsabilitat pel contingut d'aquests portals o pàgina webs de tercers.

Els portals i llocs web que vulguin establir algun enllaç amb grupomainjobs.com hauran de complir les regles següents:

 • No s'han d'utilitzar elements identificatius de grupmainjobs.com o MAINJOBS a l'enllaç, llevat d'autorització per escrit de MAINJOBS.
 • L'enllaç ha d'estar dirigit únicament i exclusivament a la pàgina principal o Home de grupomainjobs.com, llevat d'autorització expressa i per escrit. No es permeten enllaços a altres pàgines de grupomainjobs.com.
 • Especialment, queda prohibida la presentació d'una pàgina o part d'una pàgina en marc d'una altra pàgina web mitjançant la tècnica coneguda com a “framing”.
 • L'enllaç ha de ser complet, sense modificacions i ha d'abastar completament el contingut de la pàgina principal de grupomainjobs.com.
 • No s'autoritzen enllaços a grupomainjobs.com des de pàgines que, en general, continguin elements en contra de la moral, l'ordre públic i les normes socials generalment acceptades.

5. Garanties

MAINJOBS no respon de la veracitat, integritat o actualització de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, així com tampoc de les contingudes en altres llocs web mitjançant hiperenllaç o vincle, facilitats a l'usuari com a fonts alternatives d'informació , que es regiran pels termes i condicions d'utilització que a aquest efecte resultin exigibles pels titulars d'aquests llocs web, per la qual cosa MAINJOBS, no assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús de les informacions esmentades.

MAINJOBS es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a grupomainjobs.com.

MAINJOBS ha procedit a adoptar les mesures pertinents per minimitzar el risc de virus i altres elements nocius per als usuaris, però tot i així no pot garantir:

 • L'absència de virus i/o altres components nocius a grupomainjobs.com o al servidor que el subministra
 • La invulnerabilitat de grupomainjobs.com i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s'hi adoptin
 • Les conseqüències generades per la vulneració dels sistemes de seguretat de grupomainjobs.com
 • Els danys o perjudicis generats a qualsevol persona en infringir-se les condicions, normes i instruccions que MAINJOBS estableix a grupomainjobs.com

6. Vigència

MAINJOBS podrà modificar en qualsevol moment aquestes condicions generals, totalment o parcialment, publicant les modificacions directament o comunicant-ho als usuaris a través de qualsevol tipus de comunicació. Per tant, les condicions generals estaran vigents únicament i exclusiva durant el període d'exposició.

7. Generalitats i jurisdicció

Si hi ha discrepàncies entre les condicions particulars d'algun servei o contingut específic i les condicions generals, prevalen les corresponents al servei o contingut específic.

Si qualsevol disposició fos considerada, totalment o parcialment, nul·la o inaplicable per l'òrgan judicial o administratiu corresponent, la resta de disposicions de les condicions generals mantindrien la vigència.

El no exercici o execució de qualsevol dret o disposició d'aquestes condicions generals per MAINJOBS no suposa renúncia, llevat d'acord per escrit entre les parts.

Les parts, MAINJOBS i els usuaris, renuncien expressament a qualsevol fur que els pogués correspondre i se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Màlaga.

8. Usuaris Anònims

MAINJOBS conserva determinada informació dels usuaris i/o empreses que accedeixen a grupomainjobs.com i que no fan el procés de registre i identificació, és a dir, usuari i/o empreses i/o empreses anònims. El detall d'aquesta informació és el següent:

 • Adreça IP i nom del domini del proveïdor d'accés a Internet. D'aquesta manera podem elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint el nostre web.
 • Data i hora d'accés a grupomainjobs.com, per efectuar anàlisis estadístiques d'afluència i evitar problemes de saturació.
 • L'adreça d'Internet des de la qual va partir el link que dirigeix a la nostra web.
 • Seccions visitades pels usuaris i/o empreses i/o empreses anònims.

La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas no pot ser associada a un usuari i/o empresa concret i identificat o identificable.